در خواست اشتغال به کار

موقعیت های شغلی مورد نیاز

طراح لباس زنانه
کمک انبار دار
فروشنده آقا
گرافیست
طراح لباس مردانه